×

Autyzm

Zaburzenia ze spektrum autyzmu występują u 1 na 68 osób. Czterokrotnie częściej dotykają one chłopców niż dziewczynek. Autyzm należy do zaburzeń neurorozwojowych i jest związany z nieprawidłowym rozwojem i funkcjonowaniem mózgu. Przypuszcza się, że za rozwój zaburzeń ze spektrum autyzmu odpowiada zarówno podatność genetyczna, jak i czynniki środowiskowe.

Zaburzeniom ze spektrum autyzmu towarzyszą często problemy sensoryczne: nadwrażliwość na dźwięki, zapachy, dotyk lub przeciwnie brak reakcji na pewne bodźce.

Objawy autyzmu

Pierwsze symptomy autyzmu ujawniają się w pierwszych 36 miesiącach życia dziecka. Istnieją 3 najważniejsze nieprawidłowości charakterystyczne dla tej choroby

  • Ograniczona zdolność tworzenia relacji z innymi ludźmi i uczestniczenia w interakcjach społecznych. Kontakt wzrokowy jest zaburzony. Zauważalny jest brak zainteresowania dziecka drugą osobą. Brak chęci do dzielenia się swoimi przeżyciami, zainteresowaniami, nieszukanie pomocy i pocieszenia u innych osób. Występują duże trudności w naśladowaniu innych, w inicjowaniu z nimi kontaktu i odpowiadaniu na inicjatywę innej osoby. Można zaobserwować również brak reakcji na bodźce społeczne (na przykład niereagowanie na swoje imię).
  • Zaburzona umiejętność komunikowania się. Trudnościdotyczą aspektów werbalnych i niewerbalnych. Charakterystyczne są problemy z odczytywaniem wyrazu twarzy innych osób, używaniem gestów, uśmiechu. Rozwój mowy jest znacznie opóźniony. Używane są liczne stereotypia językowe i echolalia. Często występują problemy z prawidłowym użyciem zaimków osobowych.
  • Obecny w zachowaniu schematyzm, ograniczony repertuar aktywności i zainteresowań połączony z brakiem wyobraźni. Przestrzeganie stałego planu dnia i sposobu wykonywania określonych czynności, akceptowanie tylko wybranych ubrań i pokarmów, powtarzanie określonych sekwencji ruchów (np. trzepotanie dłońmi w nadgarstkach), duża niechęć do zmian.

Leczenie autyzmu

Autyzm nie jest wyleczalny, jednak im wcześniej zostanie wykryty i im wcześniej dziecko zostanie otoczone opieką specjalistyczną, tym bardziej można wspomóc jego rozwój i zwiększyć szanse na satysfakcjonujące życie w dorosłości. Interwencja terapeutyczna powinna być zindywidualizowana do potrzeb konkretnego dziecka. 

Zespół Aspergera

Zespół Aspergera jest całościowym zaburzeniem rozwojowym, posiadającym takie same objawy jak autyzm (najczęściej w łagodniejszej postaci), różniącym się jednak brakiem opóźnienia rozwoju mowy.